In maart van dit jaar zijn 49 nieuwe Vogelrichtlijngebieden aangewezen door de Nederlandse overheid. Samen met de reeds aangewezen gebieden vallen nu 79 gebieden onder de Europese Vogelrichtlijn. Nu deze aanwijzingen een feit zijn, is monitoring van de gebieden een volgende stap. Daarom organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland met ingang van oktober dit jaar een nieuw project gericht op monitoring van watervogels in belangrijke, waterrijke vogelgebieden. Het gaat daarbij om het gros van de Vogelrichtlijngebieden, aangevuld met gebieden die niet onder de richtlijn vallen, maar die wel door SOVON belangrijk geacht worden voor watervogels. Het doel van deze monitoring is de effecten van beleid en beheer in de gebieden op nationaal niveau te volgen. In veel van deze gebieden beperkten de watervogeltellingen zich tot nu toe tot de midwintertelling in januari. Door in het winterhalfjaar, een periode waarin er relatief veel watervogels in de gebieden zitten, maandelijks te tellen, is het mogelijk gefundeerder uitspraken te doen over de waarde voor watervogels van de geselecteerde gebieden. De tellingen vinden in het weekend halverwege de maanden oktober t/m maart plaats, gelijk aan de landelijke pleisterplaatstellingen van ganzen en zwanen. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In Fryslân richt het nieuwe project zich op onderstaande gebieden: In bovenstaande lijst ontbreken de Friese IJselmeerkust, de Waddenkust en de Waddeneilanden. Deze gebieden worden al langere tijd frequent op watervogels geteld en draaien automatisch mee in het project. Voor wie vragen heeft over het nieuwe monitoringsproject of interesse heeft voor deelname, kan contact opnemen met SOVON via Romke Kleefstra, SOVON, district Fryslân, p/a Rijksstraatweg 178, 6573 DG, Beek-Ubbergen (tel.: 0566-652881, e-mail: sovon.fryslan@planet.nl).