De Wielenwerkgroep heeft haar visie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden ‘Tusken Moark & Ie’ voor de bouwplannen in de Bullepolder. Over het standpunt van de Wielenwerkgroep is al in eerdere Twirres bericht. Kern van de zaak is dat de Wielenwerkgroep vasthoudt aan: • Een afstand van 250 meter tussen de bebouwing en het Vogelrichtlijngebied De Binnemiede. • Compensatie voor het verloren gegane weidevogelbroedgebied en ganzenvoedselgebied primair ten westen van de Murk. • Planologische bescherming om verdere uitbreidingen van Leeuwarden in noordelijke richting voor de toekomst onmogelijk te maken. Die bescherming ontbreekt nu volledig. It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie hebben reacties gestuurd van min of meer gelijke strekking.