Op 8 juni jl. is in Groningen het soortbeschermingsplan Grauwe Kiekendief gepresenteerd. De soort, begin vorige eeuw met minimaal 500 broedparen een van de algemeenste dagroofvogels van Nederland, leek eind jaren ‘80 in Nederland op sterven na dood. Met het braakleggen van circa 10.000 ha landbouwgrond in Oost-Groningen kreeg de Nederlandse populatie de injectie die het nodig leek te hebben en door intensieve nestbescherming op de Groninger akkers kunnen we anno 2000 spreken van 40-50 broedparen. Het soortbeschermingsplan heeft als doelstelling het voorstellen van maatregelen die gericht zijn op de ontwikkeling en instandhouding van een duurzame populatie Grauwe Kiekendieven in Nederland. Daarbij wordt ingegaan op de knelpunten die hieraan ten grondslag liggen en op de maatregelen die nodig zijn om de doelstelling te bewerkstelligen, waaronder nestbescherming, voorlichting, samenwerking, aanwezigheid broedbiotoop, behoud van broedgebieden buiten het agrarisch gebied en onderzoek. Hierin spelen de provincies Groningen en Flevoland, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Werkgroep Grauwe Kiekendief een grote rol. Het rapport is telefonisch te bestellen bij het Expertisecentrum LNV, onderdeel Natuurbeheer (tel.: 0317-474801) onder vermelding van code ‘R-51’. De kosten bedragen per exemplaar f 15,00.