Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het ontwerpbestemmingsplan ‘Tusken Moark & le’ (inclusief de antwoordnota op de zienswijzen die bij de inspraakprocedure waren binnengekomen) aangenomen. Voor de Wielenwerkgroep is de zuidelijke ligging van de wijk plus alle concessies die gedaan zijn in verband met de natuur richting Groote Wielengebied een goed werkbaar compromis. Evenals It Fryske Gea heeft de Wielenwerkgroep geen bezwaar meer aangetekend bij de Provincie. Ook in de antwoordnota heeft de gemeente Leeuwarden nog weer enkele belangrijke concessies gedaan. De fysieke afscheiding tussen de stadswijk en het buitengebied in het noordoosten is uitgebreid. Daarnaast is Leeuwarden akkoord gegaan met het principe dat de situatie van 1999 als referentie wordt genomen bij toekomstige beoordelingen van verdere ontwikkelingen in de Bullepolder in verband met de Europese Vogelrichtlijn. Freek Nijland