Jaarlijks bericht SOVON Vogelonderzoek Nederland in Twirre over de resultaten van de inventarisatie van kolonievogels en zeldzame broedvogels in de provincie Fryslân. Het onderstaande overzicht is alweer het zevende op rij. Maar liefst 66 soorten komen aan bod, waaronder tal van aandachtsoorten voor natuurbeheer en -bescherming in Fryslân. Het voorjaar van 2000 pakte in Fryslân goed uit voor soorten als de Geoorde fuut, Purperreiger, Porseleinhoen, Kemphaan, Grote Stern en Oeverzwaluw, maar liet een afname zien van het aantal broedende Lepelaars, Aalscholvers, Blauwe kiekendieven, Kluten, Strandplevieren en Dwergsterns. Roerdomp en Bontbekplevier handhaafden zich op respectabele aantallen en nieuwkomers In de Friese avifauna, zoals de Kleine zilverreiger, Zwartkopmeeuw en Grote mantelmeeuw waren opnieuw van de partij of namen zelfs iets toe. Kolgans, Canadese gans en vooral Brandgans gaan als een speer. Verassende nieuwkomer in 2000: de Drieteenmeeuw. Enfin, lees zelf maar.