De laatste jaren houden steeds meer mensen zich bezig met insecten, van dag- en nachtvlinders tot wantsen. Ook libellen vormen een belangrijke groep binnen de insecten. Het feit dat zij een duidelijke relatie hebben met de waterkwaliteit en de structuur van water- en oevervegetatie, maakt deze groep ook voor beheerders van natuurterreinen interessant. Het voorkomen van bepaalde soorten libellen zegt immers iets over de effecten van beheer en inrichting op water. Waarnemingen van libellen worden in Nederland verzameld door de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL), De Vlinderstichting en EIS-Nederland, die hiervoor een gezamenlijke database beheren. Aan het einde van dit jaar verschijnt er een atlas van de Nederlandse libellen, waarin alle waarnemingen tot en met 1997 zijn opgenomen. Na 1997 is er echter een aantal verrassende libellenontdekkingen gedaan, die zeker ook in de atlas zullen worden besproken. Van een aantal nieuwe en Interessante waarnemingen die recent in Fryslân zijn gedaan, wordt in dit artikel een overzicht gegeven.