In het voorjaar van 2001 is het natuurreservaat 'It Easterskar’ in z’n geheel geïnventariseerd op broedvogels. De kartering vond plaats in opdracht van It Fryske Gea en is voor 80% uitgevoerd door de auteur van dit artikel, namens SOVON Vogelonderzoek Nederland, en voor 20% door Fryske-Geamedewerker Tom Jager. Dit artikel vat de resultaten van de inventarisatie samen en gaat nader in op het beheer van dit laagveenmoeras.