Zoals bekend ziet de Wielenwerkgroep bebouwing van de Bullepolder vanuit het oogpunt van bescherming van de natuur in het Groote Wielengebied als een bedreiging. Daarom is vanaf de lancering van de plannen medio 2000 tesamen met andere organisaties getracht de gemeenteraad van Leeuwarden op andere gedachten te brengen. Toen in het voorjaar van 2001 bleek dat de plannen doorgezet werden, heeft het bestuur van de Wielenwerkgroep haar standpunt opnieuw bepaald. Daarbij was de conclusie dat de bescherming van het Wielengebied hoofdzaak is en dat bebouwing van een deel van de polder op iets langere termijn moeilijk te keren lijkt. In het overleg met de andere betrokken organisaties en de gemeente hebben wij vervolgens getracht deze visie om te (laten) zetten in een compromis, waarbij de natuur in het Groote Wielengebied maximale ruimte zou houden. It Fryske Gea deelde deze visie en stelde zich in het verdere overleg dienovereenkomstig op. De Wielenwerkgroep wilde tevens een boek over de Groote Wielen uitgeven om de schoonheid en de natuurlijke rijkdom van het gebied bij de bevolking en het bestuur bekend te maken om daarmee duurzame bescherming te bevorderen. Wat schetste onze verbazing toen op 25 mei 2002 in de Leeuwarder Courant een grote kop verscheen ”Bouwers Bullepolder spekken Wielenwerkgroep”. In het artikel werd de suggestie geuit dat de wijziging van het standpunt was ‘gekocht’ met de subsidie van de bouwers van de Bullepolder voor het eerder genoemde boek. Bovendien uitte een niet geïnformeerde wethouder het vermoeden dat de subsidie naar omkoping rook Voor de bestuursleden was deze insinuatie een grote schok Na spoedoverleg is direct een persbericht verstuurd om te reageren op deze ongepaste verdachtmaking. Bovendien werd, om zelfs maar de schijn van een samenhang tussen subsidiëring en standpuntbepaling te vermijden, besloten uitgave van het boek op te schorten. Vervolgens hebben wij onze steunleden uitgenodigd om ze op 3 juni in theater Romein te informeren over alle zaken en vervolgens van gedachten te wisselen over de verdere strategie Hoewel de opkomst klein was, is er in een open en goede sfeer gesproken. Een conclusie daaruit: geen subsidies meer aanvragen via ‘functionarissen’, maar uitsluitend via besturen/colleges. Daarmee zijn insinuaties makkelijker te weerleggen.