Eind dit jaar bestaat de Wielenwerkgroep 25 jaar. De voorbereidingen van de jubileumactiviteiten zijn inmiddels van start gegaan. ‘Wielenwerkgroepers’ Douwe Oberman, Annemiek van der Steeg en Ed Bosloper zijn als jubileumcommissie bezig met de organisatie van een (beperkt) feestprogramma. Naar verwachting zal dit zich afspelen in de maand september. De oproep aan onze steunleden om het actieve bestuur van onze club te versterken heeft inmiddels resultaat opgeleverd. We zullen hierover in de volgende Twirre verder berichten Meer aanmeldingen zijn natuurlijk van harte welkom. Inmiddels vindt het gebruikelijke veldwerk plaats, zoals de maandelijkse watervogeltellingen (periode september – april) en vanaf half maart barst het broedseizoen los en kan weer begonnen worden met de weide- en moerasvogelinventarisaties. Menigeen die daar reeds lange tijd naar uitzag! Van het ‘ruimtelijke-ordeningsgebeuren’ is weinig nieuws te melden. De bouw in de Bullepolder bevindt zich nog steeds in een voorbereidingsfase. Er wordt een ontsluitingsbrug over de Bonke aangelegd. Ons verzet tegen het ten onrechte in gebruik nemen van een perceeltje natuur als tuin, langs de Westerdyk in Ryptsjerk, heeft er mede in geresulteerd dat de gemeente Tytsjerksteradiel deze zaak aanpakt en hopelijk ook oplost.