In Fryslân liggen tal van gebieden die van belang zijn als slaapplaatsen van steltlopers in het voorjaar. Het gaat dan voornamelijk om zomerpolders, boezemlanden, natte natuurontwikkelingsgebieden en buitendijks gelegen gronden. Grutto’s verzamelen zich er voor en na het broedseizoen, Kemphanen en Regenwulpen verschijnen er op doortrek naar de broedgebieden. Om de drie jaar worden de aantallen steltlopers op de slaapplaatsen geteld. De onderstaande bijdrage geeft de resultaten van de tellingen in het voorjaar van 2001 weer, een voorjaar dat werd getekend door de uitbraak van mond- en klauwzeer Voor de tweede maal in successie werd in het voorjaar van 2001 in Fryslân een integrale slaapplaatstelling gehouden van steltlopers. Het doel was om evenals in 1998 alle bekende slaapplaatsen te tellen. Eerder werden al in 1995 en 1997 Kemphanen op slaapplaatsen geteld, terwijl in de jaren ‘70 en ‘80 verschillende soorten steltlopers op slaapplaatsen zijn geteld (o.a. Van Dijk 1979, Gerritsen 1990, Koopman & Bouma 1978). De tellingen in de jaren ‘80 waren soortgericht, terwijl het in 1998 en 2001 om een integrale telling ging van alle soorten steltlopers die zich ’s avonds op slaapplaatsen verzamelen.