Op 7 maart ji, werd in Café Wouters te Leeuwarden de algemene ledenvergadering van de FFF gehouden. De opkomst was groot, bijna 40 personen woonden de vergadering bij. Na een aantal algemene zaken als het verslag van de ledenvergadering in 2002, het jaarverslag 2002 van de FFF, het financiële verslag en de bevindingen van de kascommissie hieromtrent, stonden ook een aantal andere zaken op de agenda. Allereerst nam de vergadering een minuut stilte in acht i.v.m. het onverwachte overlijden van oud-bestuurslid Jaap Veenstra. Vervolgens stonden de bestuurswisselingen op de agenda. Er werd afscheid genomen van Klaas van Dijk, die ruim acht jaar in het bestuur heeft gezeten en hier een zeer waardevolle bijdrage aan heeft geleverd, mede ook dankzij zijn dagelijks werk voor Vogelbescherming Nederland. Nieuwe bestuursleden die werden voorgedragen en aangenomen door de vergadering zijn Michel Krol en Mirte Kooistra. Hieronder wordt toegelicht hoe de taakverdeling er binnen dit nieuwe bestuur uit komt te zien. Ook het organisatieschema 2003 (waar nog een aantal opmerkingen op waren) dat bij de stukken van deze vergadering was gevoegd, is inmiddels aangepast aan de actuele situatie. Belangstellenden kunnen dit opvragen bij Sietske Rintjema.