In 1995 is de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) gestart met het monitoren van de Rode eekhoorn Sciurus vulgaris door middel van het tellen van nesten. Omdat er een relatie bestaat tussen het aantal nesten en het aantal eekhoorns, geeft de trend in het aantal nesten tevens de trend in het aantal eekhoorns weer. Dit deelmeetnet valt onder het VZZ-project ‘Zoogdiermonitoring’. Hoewel de eekhoorn niet op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren wordt vermeld, staat de soort wel op de Europese Rode Lijst. Inmiddels is de eekhoorn opgenomen in de nieuwe doelsoortenlijst van de overheid en zal er vanuit de VZZ gepoogd worden om dit meetnet weer in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) ondergebracht te krijgen. De soort wordt ook genoemd op de lijst ‘Prioritaire soorten voor Friese natuurmonitoring’ van de provincie Fryslân.