In de ‘Vallei van het Veen’ op Vlieland is in 1993 jaarrondbegrazing ingezet met als doel het tegengaan van verbossing en verstruweling, de vorming van laagbegroeide of kale plekken in dichte vegetatiepakketten en het verschaffen van betere omstandigheden voor Konijnen, zodat deze weer als natuurlijke grazers van het duingebied kunnen functioneren. De begrazing wordt uitgevoerd door negen Schotse hooglanders en 25 Soay-schapen op 220 hectare duingebied. In 2000 en 2001 is onderzoek uitgevoerd om de effecten van de begrazing in kaart te brengen. De doelstellingen zijn gedeeltelijk gehaald, want de verstruweling van de duinen wordt geremd en verwacht wordt dat de vorming van duinbos door de huidige begrazing sterk wordt vertraagd en de vorm krijgt van een tamelijk open duinstruweel. In de begraasde delen nemen de grassen niet duidelijk in hoogte toe, in de onbegraasde delen wel. Ook wordt plaatselijk de vegetatie geopend in de vorm van loopsporen, graas- en ligplekken van het vee. Deze opening van de vegetatie heeft echter nog niet tot gevolg dat er herstel optreedt in de begrazing door Konijnen, waarschijnlijk omdat door de virusziekte VHS de populatieomvang nog te klein is.