De Caasterlandse bossen liggen relatief geïsoleerd in het zuidwesten van Fryslân. Hier werd in 2005 voor het eerst sinds zestig jaar met zekerheid het voorkomen van Boommarters vastgesteld. Dit jaar is op drie plaatsen voortplanting geconstateerd. Betekent dit een opmars van de Boommarter in Gaasterland? Van oudsher was de Boommarter Martes martes bekend in Gaasterland, maar rond 1945 lijkt de soort uit het gebied verdwenen (Broekhuizen et al. 1992). In jaarverslagen van de Vogelwacht Balk e.o. en de Roofvogelwerkgroep Súdwest-Fryslân duikt in 1998 voor het eerst predatie op van in bomen broedende roofvogels door een marter. In de volgende jaren blijken nesten van Buizerd, Havik, Sperwer en Torenvalk gepredeerd te worden door marters. Een bewijs hiervoor zijn uitwerpselen op de gepredeerde nesten, waarvan onbekend is of deze van Steenmarters of Boommarters afkomstig zijn. Aanwezigheid van uitwerpselen op het nest, hoog in een boom, vormt echter een mogelijke aanwijzing dat het om een Boommarter gaat (Van Diepenbeek 1999).