Slaapplaatsen van steltlopers worden in Fryslân al lange tijd periodiek geteld. In het voorjaar van 2011 werden wederom enkele tellingen van Scholekster (Haematopus ostralegus), Kemphaan (Philomachus pugnax), Grutto (Limosa limosa), Regenwulp (Numenius phaeopus) en Wulp (Numenius arquata) georganiseerd. Door de lange reeks leveren de tellingen steeds meer informatie over het wel en wee van onze steltlopers in het binnenland, zeker waar het gaat om de aankomstperiode en de ontwikkelingen op lange termijn. Nu weidevogels als broedvogel steeds meer terrein verliezen, is het van belang om op de hoogte te blijven van de kwaliteit van de Friese graslanden als doortrekgebied voor steltlopers. De geregelde tellingen van slaapplaatsen leveren daar een bijdrage aan.