Het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) is een landelijk bedreigde soort die nu nog met slechts één populatie in de Provincie Utrecht vertegenwoordigd is. Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het gentiaanblauwtje en zijn leefgebied in de Provincie Utrecht, met aanbevelingen voor herstel. De voornaamste knelpunten zijn: • De geringe oppervlakte geschikt leefgebied • Een lage kwaliteit geschikt leefgebied, tengevolge van met name vergrassing en verdroging De isolatie van potentiële en actuele leefgebieden Kenmerken van een leefgebied van hoge kwaliteit zijn. Een goed ontwikkelde vochtige heide of vochtig schraalland Kleinschalige variatie in vegetatieontwikkeling met pionierstadia waar de waardplant (de klokjesgentiaan) zich verjongt en oudere stadia waar de nesten van de waardmieren zich bevinden Een redelijk hoge dichtheid aan volwassen klokjesgentianen Een voldoende groot leefgebied (tenminste circa 0,5 ha voor een lokale populatie als onderdeel van een groter netwerk) Aanwezigheid van de mogelijkheid tot uitwisseling met andere geschikte leefgebieden op korte afstand (hoogstens 2,5 km) Voor het herstel van het gentiaanblauwtje in de Provincie Utrecht zijn de volgende prioriteiten gesteld: Het meest urgent is de veiligstelling van de populatie bij het Hazenwater op Landgoed Den Treek door de uitbreiding van het leefgebied Hoge prioriteit heeft het herstel van geschikt leefgebied als kolonisatieplekken elders op Landgoed Den Treek Hoge prioriteit heeft voorts de realisatie van een verbindingszone tussen de populaties van de Utrechtse Heuvelrug en die in de Gelderse Vallei door herstel en ontwikkeling van schakels van geschikt leefgebied Monitoring van gentiaanblauwtje, klokjesgentianen en waardmieren is van belang om het succes van genomen maatregelen te evalueren Implementatie van de voorgestelde maatregelen op korte termijn is dringend gewenst om het gentiaanblauwtje voor de Provincie Utrecht te behouden. In het vervolgtraject speelt soortgerichte monitoring en voorlichting aan terreinbeheerders een belangrijke rol in het bredere kader van het herstel van de heidefauna.