Deze tekst heeft Bram op verzoek geschreven in het kader van de inhaalslag OBN-Fauna. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) worden gegevens verzameld over effecten van vermesting, verontreiniging en verdroging op het voorkomen van soorten. Op grond van deze gegevens worden maatregelen genomen om negatieve effecten zoveel mogelijk tegen te gaan (Regeling Effectgerichte Maatregelen). Tot dusverre zijn voornamelijk ervaringen opgedaan met de terugkeer van zeldzame plantesoorten in verschillende terreintypen (zie: De levende Natuur 99, 6). Wat de fauna betreft wordt momenteel een inhaalslag geleverd. Voor het beoordelen van effecten van maatregelen op de fauna van een terrein zijn gegevens nodig over het voorkomen van zeldzame en kwetsbare soorten. In het kader van een OBN-project werd mij gevraagd om aan de hand van een vragenlijst het een en ander op schrift te willen stellen over mieresoorten van de kustduinen. De vragen hebben betrekking op: Karakteristieke duinsoorten Referentiegebieden Effecten van vermesting, verontreiniging en verdroging Te verwachten effecten herstelmaatregelen Kennishiaten