Voortvloeiend uit mijn afstudeerstage ben ik verbonden aan een lokale natuurbeschermingsstichting in Zuid-Frankrijk: “Les Amis du Moulin de Liort”. Deze stichting heeft als doel om in het Liortdal de bijzondere soorten (o.a. de habitatrichtlijnsoorten mercuurwaterjuffer, moerasparelmoervlinder, witklauwrivierkreeft en verschillende vleermuis en herpetofauna soorten) en het milieu waar ze in leven (schoon beekwater, gevarieerde bossen en soortenrijke graslanden) te beschermen. De beek de Liort bevindt zich in het Département Aveyron in het noorden van de Midi-Pyrénées regio. Het dal is zo’n 15 km lang en 3 km breed en heeft een grote variatie aan leefgebieden. Peter Boer determineerde al enkele mieren uit dit gebied en zo zijn er al negentien soorten bekend. Op veel plekken is bijvoorbeeld te genieten van Camponotus ligniperda en enkele (sub)mediterrane soorten als Formica gagates, Plagiolepis pygmaea en Temnothorax parvulus zijn algemeen. Een grote zeldzaamheid in het dal is Lasius bicornis en ook het voorkomen van Formica pratensis en Formica rufa is van belang omdat deze soorten beschermd zijn in Frankrijk. Het is te verwachten dat er in het gebied nog een zeer groot aantal andere mierensoorten voorkomt.