Van de 55 waarnemingen, die in totaal in de verschillende (vierkante) kilometerhokken zijn gedaan, waren er slechts 10 bekend. Voor de uurhokken (5x5 km²) betekent dit 13 nieuwe soorten. Met name M. rugulosa, M. sabuleti, F. pratensis, F. exsecta, L. mixtus en L. meridionalis waren in een straal van 10 km nog nauwelijks of niet bekend. Voor M. sabuleti, die in Nederland toch niet zeldzaam is, is dit opvallend. Mogelijk dat de soort in dit gebied is toegenomen ten gevolge van verdroging. Dat zou ook voor enkele andere soorten kunnen gelden. Het omgekeerde is het geval voor F. picea. Deze soort is niet meer aangetroffen in de vakken 234/547 en 240/548, waar hij voorheen wel voorkwam. Het terrein was evenwel verdroogd en door hoge bomen omgeven, waardoor de habitat niet meer geschikt was voor deze soort.