Van bepaalde, voornamelijk mediterrane soorten is het bekend dat ze tijdens warme zomers naar noordelijker streken uitzwerven. Meestal gaat het hem om éénmalige waarnemingen en kunnen de dieren zich niet handhaven in onze gewesten, daar de winters hier te koud zijn. De laatste jaren worden van een aantal zuiderse soorten opvallend meer waarnemingen verricht. Enerzijds is de waarnemersdichtheid veel groter dan vroeger, en heeft men een betere kennis van de soorten door de vele goede foto- en veldgidsen waardoor zeldzamere soorten gemakkelijker kunnen herkend worden. Het beduidend groter aantal gegevens van Crocothemis erythraea en Cercion lindenii laat vermoeden dat er van een duidelijk oprukken van beide soorten naar het noorden sprake is. Mogelijks houdt dit verband met de opwarming van ons klimaat, het zogenaamde broeikaseffekt.