Zeer recent is er een drieluik van handboeken verschenen die richting moet geven aan de uitvoering van het Natuurbeleidsplan. In het Handboek natuurdoeltypen in Nederland (Bal, D. et al., 1995. Rapport IKC Natuurbeheer nr.11, Ministerie van LNV, Wageningen.) worden voor elke fysisch-geografische regio (b.v. heuvelland, zeekleigebied) doeltypen en bijbehorende doelsoorten vermeld. De doeltypen zijn een nadere indeling van de regio’s. Zo is één van de doeltypen van het heuvelland boslandschap van bron en beek en van de hogere zandgronden bijvoorbeeld laaglandbeek of vochtige heide en levend hoogveen. Bij alle natuurdoeltypen horen weer doelsoorten. Dit zijn eindtermen waaraan getoetst kan worden of een natuurdoeltype bereikt is. Hierbij word wel opgemerkt dat toeval een rol speelt. Een aantal libellensoorten behoort ook tot de doelsoorten van verschillende natuurdoeltypen. Aangezien het lijstje soorten niet onaardig is volgen ze hier onder, zo kan iedereen het slagen van het Natuurbeleidsplan in de gaten houden; Aeshna isosceles, Aeshna subarctica, Aeshna viridis, Brachytron pratense, Calopteryx virgo, Coenagrion armatum, Coenagrion hastulatum, Coenagrion mercuriale, Cordulegaster boltonii, Gomphus vulgatissimus, Lestes virens, Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia caudalis, Libellula fulva, Nehalennia speciosa, Onychogomphus forcipatus, Orthetrum coerulescens, Somatochlora arctica, Sympecma fusca en Sympecma braueri.