Een van de mooiste vlinders die ons land rijk is is ongetwijfeld de Crote vuurvlinder. Deze niet alledaagse verschijning stelt echter zeer specifieke eisen aan zijn leefmilieu. Aan het al dan niet voorkomen van deze soort in een gebied kunnen we dan ook de ecologische kwaliteit van dat gebied af lezen. W. Evers bespreekt de levenswijze en het biotoop van de Crote vuurvlinder en enige beheersmaatregelen om zijn leefgebieden en daarmee de ecologische waarde ervan voor het nageslacht veilig te stellen.