Er is een aantrekkelijk boekje verschenen over de dagvlinders en libellen van de Pettemerduinen en de Hondsbossche Zeewering. Het is kennelijk bedoeld voor zowel de pas beginnende vlinderaar als de wat meer gevorderde entomoloog, die in de buurt woont of recreëert. Men kan er in vinden welke soorten er voorkomen en op welke plaatsen en in welke aantallen ze in bepaalde jaren zijn geconstateerd bij monitoring. Ook de vlindertrek in de jaren 1989 tot en met 1998 komt in een apart hoofdstuk ter sprake. Het grootste deel van deze publicatie is gewijd aan de soortbespreking: elke soort een bladzijde. Besproken wordt van iedere soort de naam, kenmerken, voorkomen, iets over ecologie en zo mogelijk een staafdiagram omtrent de aangetroffen aantallen in bepaalde jaren. Ook is er gezorgd voor een fraaie tekening van elke soort. Achter in het boekje zijn bovendien foto's van de dagvlinders en libellen afgedrukt. Een literatuurlijst en register voltooien het geheel. Rineke Gronert, Fladderen in de wind. Dagvlinders en libellen aan de kust; 96 blz. f 35,- + verzendkosten. Uitgever: Natuurorganisatie De Windbreker, p/a Plein 1945 nr. 9, 1 755 NH Petten, tel. 0226- 381209.