Met slechts enkele waarnemingen verspreid over het land is de gekraagde wespvlinder (Sesia bembeciformis) een uiterst zeldzame vlinder in Nederland. Zeer bijzonder was de waarneming van drie exemplaren als tapuitenprooi in 2009, tijdens onderzoek naar het dieet van tapuiten { Oenanthe oenanthe) in de duinen bij Bakkum (Noordhollands Duinreservaat). In 2010 maakte de gekraagde wespvlinder weer deel uit van het dieet van één tapuit. In dit artikel willen we dieper ingaan op de bijzonderheid van deze waarneming en nieuw licht werpen op de verspreiding van deze weinig bekende dagactieve nachtvlindersoort. Sinds 2007 doet Stichting Bargerveen, deels in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland, onderzoek naar de achteruitgang van tapuiten in de Nederlandse kustduinen. Met nog geen 200 broedparen in heel Nederland is de tapuit een zeldzame broedvogel geworden. Dit terwijl Nederland tot eind jaren '70 naar schatting nog enkele duizenden broedparen telde. Om te achterhalen welke factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor deze enorme achteruitgang en waarom herkolonisatie na herstelmaatregelen uitblijft, doen we onderzoek naar voedselecologie en broedsucces van deze insectenetende zangvogel.