Sinds 1992 gaat het niet goed met de populatie aardbeivlinders in het Nederlandse duingebied (Mourik, 2010). Uit eerder onderzoek (Wallis de Vries, 2003) is gebleken dat er een relatie bestaat tussen de gevonden achteruitgang van de populatie aardbeivlinders en de sterke vergrassing van de duinen, waardoor het leefgebied van de aardbeivlinder wordt aangetast. Om te zorgen dat deze kwetsbare vlinder niet uit de duinen verdwijnt, is in 2004 op een aantal locaties kleinschalig geplagd. Het doel hiervan was het onderzoeken van de effecten van plaggen op het leefgebied van de aardbeivlinder en de gevolgen voor de populatiegrootte.