In eene aanteekening over de Veldmuis (le campagnol; Mus terrester L.) gewaagt Le Francq van Berkhey van twee teekeningen van Rochus van Veen, de eene voorstellende een hoog kastanjebruine, de andere een geelachtige veldmuis. Hij voegt er bij, dat ovengenoemde teekenaar met zijne twee broeders Jan en Simon van Veen, Noord-Hollandsche Edellieden, “er zich op toeleide om allerleije Noord-Hollandsche dieren en planten af te teekenen,” welke teekeningen om hunne bijzondere uitvoerigheid nog onder de kunstkenners beroemd, doch heden (begin dezer eeuw) zeldzaam zijn. Deze broeders leefden in 1600 à 1670, zoodat naar Le Francq deze soort van muis toen in verschillende kleur reeds bekend was. Het ware belangrijk te weten, wat er nog van de Van Veen’s bestaat, en dat de verzamelaars bunne portefeuilles op dit punt, ten behoeve van de natuurlijke historie des Vaderlands, wilden nazien en van het gevondene kennis geven. Misschien schuilen er van die teekeningen nog bij deze of gene Noord-Hollandsche familie. Bijzonderheden van het leven en de kunstvoortbrengsels van de gebroeders Van Veen zouden, naar mijn bescheiden oordeel, in dit Album niet misplaatst zijn, te meer daar wij geen overvloed van uitstekende teekenaars van voorwerpen der natuur hebben aan te wijzen.