Voor eenigen tijd bevond zich te Londen een hond, uit New-York aldaar overgebragt door zijnen eigenaar, den heer Francis Buhler. Deze hond was nog geen jaar oud en dus geenszins volwassen. Desniettegenstaande had hij eene hoogte van 0.96 Ned. el, eene lengte van 2.35 el; de omtrek van zijn ligchaam was 1.04 el, die van zijnen hals 0.63 el en van een zijner voorpooten 0.33 el. Zijn gewigt bedroeg 200 Eng. of ruim 90 Ned. ponden.