Korten tijd geleden heeft de reiziger ROEZL, nabij het stadje Juquila, in Mexiko, eene reusachtige bloem ontdekt en daaraan den naam van Lilia regia gegeven; hij vond de plant in vollen bloei en tevens een ander exemplaar met zaaddozen en bollen. ROEZL zegt van deze plant het volgende: »Deze reuzenbloem gelijkt op Agave angustifolia, , maar hare bladen zijn geelachtig groen en langer; zij zijn 4 à 5 voet lang, 4 à 6 duim breed en stekelig, evenals die van de voornoemde soort van Agave. Haar 5 duim dikke sterke bloemsteel vormt eene pyramide van 25 à 30 voet lengte en 10 à 12 voet breedte; zijne neêrhangende takken zijn met duizenden van witte bloemen bedekt, die tweemaal zoo groot zijn als die van Pulianthes tuberosa ¹) en denzelfden reuk hebben. De bloeitijd moet, zooals is op te maken uit het aantal van de nog geslotene bloemknoppen, terwijl de onderste bloemen reeds uitgebloeid zijn, eenige weken duren. Deze bloem, door mij teregt met den naam van Koningin der Leliën gedoopt, groeit 8 à 9000 voet boven de oppervlakte der zee op kale bergen, waar dikwijls eene koude van 8 à 9 graden heerscht en meermalen, zoowel in den zomer als ’s winters, sneeuw valt. ’s Winters bedekt, zal zij het bij u (dr. LÖFFLER in Berlijn) op den kouden grond kunnen uithouden.”