Een werk van H. w. BATES , the Naturalist on the River Amazons, in 1863 te Londen uitgekomen en waarvan uittreksels worden medegedeeld in de Revue des deux mondes van 1 Augustus 1863, behelst o. a. eenige merkwaardige berigten over verschillende soorten van roofmieren. Wij deelen daaromtrent het volgende mede. Behalve de Saüba-mier ( Oecodoma cephalotes ¹), die, door de kostbaarste boomen van hunne bladeren te berooven, eene der grootste plagen van Brazilië mag genoemd worden, gewaagt BATES van verschillende soorten van Eciton, waarvan hij in de opene campos (savannen) van Santarem en in de bosschen rondom Ega geheele benden zag en gelegenheid had naauwkeurig na te gaan. Wat de Saüba-mier voor de boomen is, worden de Eciton’s in sommige gevallen voor den mensch, die hare ontelbare legerscharen niet ongestraft aanvalt. Zij in geregelde benden, elke soort op hare wijze , jagt op hare prooi.