Het jaar 1861 , hetwelk door de groote ondernemingen van BURKE en STUART over het binnenland van Australië zooveel licht heeft doen opgaan, heeft ook aan de noordwestkust van dat werelddeel een nieuw gebied voor de wetenschap en den ondernemingsgeest van onzen tijd geopend. Wij meenen den lezers van dit Tijdschrift geen ondienst te doen, indien wij hun een kort verslag van deze belangrijke ontdekkingsreis mededeelen, gelijk wij vroeger aangaande de reizen van STUART en BURKE hebben gedaan. FRANK GREGORY, een jonger broeder van AUGUSTUS GREGORY, die zich door zijne groote reizen in de jaren 1856 en 1858 een roemvolle plaats onder de Australische landontdekkers had verworven, had zich aangeboden om aan het hoofd van eene expeditie de tot hiertoe bijna geheel onbekende oorden aan de noordwestkust te onderzoeken en zoo, ware het mogelijk, door te dringen tot de streken aan de Victoria-rivier, die in 1856 door zijnen broeder waren bezocht.