Onder eenige aanteekeningen betreffende verschillende natuurverschijnselen, gemaakt door den majoor E. B. HUNT, tijdens zijn verblijf te Key West, en medegedeeld in het American Journal, 1863, p, 395, leest men het volgende: «Bij twee onderscheidene gelegenheden, toen er gevallen van gele koorts in het hospitaal der marine waren, waar ik dagelijks voorbij kwam, zag ik een troep gieren, rondvliegende over het dak van het gebouw en daarmede dag aan dag voortgaande. Ik heb hen dit nimmer zien doen dan alleen wanneer er lijders aan gele koorts onder het dak waren. Ook is het algemeen geloof in de stad, dat deze vogels zich alleen dan boven het hospitaal vertoonen, wanneer daar binnen gele koorts is. Ik voor mij ben daar vast van overtuigd en kan, wat ik zelf gezien heb, slechts verklaren door aan te nemen, dat er een reuk van den lijder uitgaat, die door deze vogels reeds op zoo grooten afstand wordt waargenomen. De stofdeeltjes, welker verspreiding aldus wordt aangetoond, schijnen tevens de dragers te zijn van de besmetting door de lucht en de oorzaak van de verbreiding der ziekte.”