Wanneer men de levende bewoners der poolstreken met die van warmere gewesten vergelijkt, dan wordt men getroffen door het ververschijnsel, dat, terwijl in het algemeen de planten in grootte afnemen naarmate men de polen nadert, daarentegen ten opzigto der dieren niet zelden het tegenovergestelde plaats heeft, daar althans nog binnen den poolcirkel dieren leven, welke in ligchaamsgrootte hunne verwanten uit warmer gewesten te boven gaan. Zoo b. v. zijn de ijsbeer en de eland de grootste soorten van de geslachten, waartoe zij behòren, Selache maxima bereikt onder alle soorten van haaijen de grootste afmetingen, en de wal- en vinvisschen zijn do grootste levende dieren. Dat ook dieren derzelfde soort, welker gebied zich uitstrekt over de koude en warme streken, in de eerste werkelijk grooter dan in de laatste kunnen worden, blijkt uit eene mededeeling, onlangs gedaan door NORDMAN, hoogleeraar te Helsingfors (zie L’Institut, 1803, p. 282). Na op een aanzienlijk getal soorten van mollusken gewezen te hebben, welker individu’s in de poolzeeën eene aanmerkelijkere grootte bereiken dan de individu’s derzelfde soorten in den Atlantischen oceaan, treedt hij in eenige bijzonderheden omtrent de gewone mosselen, Mytilus edulis. Ofschoon eenige kleine afwijkingen oplevercnde, al naar gelang der verblijfplaats, die echter slechts als verscheidenheden kunnen beschouwd worden, is deze soort verbreid zoowel langs de door de poolzee bespoelde kusten van Europa, Azië en Amerika, als in de Oostzee, den Atlantischen oceaan en de Middellandsche zee aan de kusten van Algerie. Die van de Witte zee en de IJszee nu zijn drie maal zoo groot als en hebben eene veel dikkere schelp dan die van do Oostzee bij Helsingfors. Het grootst zijn echter die van do noordwestkust van Noord-Amerika. Onder eenige schelpen van Mytilus edulis, door HOLMBERG verzameld bij Sitcha en het eiland Edgecombe, is de kleinste 44 millim. hoog en 90 millim. lang, eene andere 58 millim. hoog en 132 millim. lang, terwijl de grootste niet minder dan 97 millim. hoog en 235 millim. lang is.