De ijverige instrumentmaker DUBOSCQ, te Parijs, heeft getracht den bliksem en den regenboog op het tooneel na te bootsen. Zooals bekend is, kan men den donder met behulp van een chineschen gong en eene veerkrachtige blikken plaat op eene vrij misleidende wijze nabootsen. Wat daarentegen den bliksem betreft, die toch ook bij den donder behoort, zoo is er eene goede verbeelding toe noodig om hem uit het brandende colophonium of lycopodium te herkennen. Hij verschijnt reeds iets natuurlijker, als men in het gordijn, dat op den achtergrond is, eene spleet maakt, die zigzagsgewijze loopt en welke men dan van achter voor een oogenblik sterk verlicht. Door DUBOSCQ is nu evenwel een toestel vervaardigd, met behulp van welken men het plotselinge lichten en verdwijnen der bliksemstralen op eene voortreffelijke wijze kan nabootsen. Een verwijderd weerlicht, bij hetwelk het spoor van den bliksem aan den hemel niet wordt verlangd, laat zich geheel bedriegelijk daarstellen, en het is te verwachten, dat, door den toestel eenigzins te wijzigen, ook de zigzag-loopende stralen van den bliksem, natuurlijker dan zulks tot hiertoe heeft plaats gegrepen, zullen kunnen teruggegeven worden. De toestel van DUBOSCQ werd voor het eerst gebruikt te Parijs, in een feeënstuk getiteld: «De Waarheid op reis.” Daarin komt een tooverspiegel voor, uit welken plotseling een brandend licht naar voren straalt, zonder dat men daarvan de oorzaak bemerkt.