Onze lezers herinneren zich nog zonder twijfel den vuurbol, welke den 4 Maart 1863 boven ons vaderland en naburige landen gezien werd en waarover in dit Album (Jaargang 1863, blz. 209 en 383) een uitvoerig berigt is gegeven. Daaruit is gebleken, dat, in weerwil der grootschheid van het verschijnsel en van de waarschijnlijkheid, dat daarmede een val van meteorieten is gepaard gegaan, geene zoodanige gevonden zijn. Het volgende opstel van den bekenden Vrijheer VON REICHENBACH, onlangs geplaatst in de Annalen der Physik und Chemie, 1865, Bd. CXXIV, p. 213, waarin verslag gegeven wordt van een der merkwaardigste verschijnsels van dien aard, welke in den loop dezer eeuw in Europa hebben plaats gegrepen, zal de bezwaren doen inzien, welke aan het vinden van meteorieten verbonden zijn, maar tevens den weg doen kennen, welken men daartoe in voorkomende gevallen te volgen heeft. HG.