Welk eene verbazende uitbreiding de veefokkerij binnen weinige jaren in de binnenlanden van Australië verkregen heeft, blijkt op eene treffende wijze uit eene statistiek van den 31 Maart 1803, die in de Australian and New-Zealand Gazette van den 6 Augustus 1864 wordt medegedeeld. De westelijke helft van de kolonie Nieuw-Zuid-Wallis, die de ver uitgestrekte landstreken aan de Darling, Lachlan en Murrumbidgeerivier bevat, wordt thans onder den gemeenschappelijken naam van Riverina of rivierland begrepen. Nog voor weinige jaren wist men van dit land naauwelijks meer dan de lijnen, welke den weg van sommige ontdekkingstogten aanduidden. Maar in de laatste jaren heeft de veefokkerij, even als in andere streken van Australië, zich op zulk eene groote schaal ontwikkeld en uitgebreid, dat reeds verscheidene stemmen zich hebben doen hooren, om de Riverina van de kolonie Nieuw-Zuid-Wallis te scheiden en tot eene eigene zelfstandige provincie te verheffen. Tot hiertoe is wel de gevraagde afscheiding niet toegestaan; maar zij kan bij den snellen aanwas der kolonie niet lang uitblijven; want deze streken hebben den natuurlijken afvoerweg voor hare steeds toenemende productie niet door het hart der provincie, waartoe zij behooren, maar langs den loop der rivieren naar het zuiden en westen. Reeds nu is het landschap Riverina rijker aan menschen en vee, dan Queensland was, toen het in 1859 tot eene zelfstandige provincie werd verheven.