Steenkolen, die in do diepte dér aarde voor millioenen van jaren opgelegde voorraad van brandstoffen, zijn in den tegenwoordigen toestand der maatschappij een zoo noodzakelijk element voor verderen vooruitgang, ja voor het behoud van de bestaande beschaving geworden, dat men veilig beweren mag, dat, indien eenmaal de tijd mogt aanbreken, waarin de steenkolenmijnen ophouden productief te zijn, dit eenen onberekenbaren invloed op de geheele menschelijke maatschappij zal hebben. Nu zijn er wel is waar in andere werelddeelen, inzonderheid in Noord-Amerika, daarvan nog zoo groote hoeveelheden voorhanden, dat eene geheele uitputting eerst in eene zeer verre toekomst kan worden te gemoet gezien. Anders is het echter in Europa, inzonderheid in Engeland, het land, dat op dit oogenblik do grootste steenkolen-productie heeft en welks geheele welvaart voor een groot deel met die productie staat of valt.