De groote brand, die voor eenigen tijd in de Londonsche dokken plaats greep, heeft aanleiding gegeven om op middelen te denken, waardoor het mogelijk is het ontstaan van brand op eenig punt te ontdekken, zonder de regtstreeksche waarneming van menschen. Het schijnt, dat dit vraagstuk inderdaad op de volgende wijze is opgelost. In elke afdeeling van het magazijn en in elke kamer van de grootere gebouwen wordt een thermometer opgehangen, die in verband staat met een geleidingsdraad, die naar den telegraaf van de naburige post der brandweer loopt. Onder gewone omstandigheden geven deze thermometers de temperatuur der omgeving aan, zonder dat daarbij de keten, waarvan de thermometer een deel uitmaakt, gesloten wordt. Klimt echter de temperatuur zoo hoog als bij een beginnenden brand, dan wordt door de zich over de gewone grenzen verlengende kwikzilverkolom de keten gesloten on het brand-signaal gegeven.