In een stukje van NAUDIN in de Revue horticole, 1867 , p. 240 , Wordt de aandacht gevestigd op den rijkdom aan boomen van Zuid- Australië of, zooals de kolonisten het noemen, gelukkig Australië. De bekende kruidkundige van Victoria, dr. FERDINAND MULLER, schat het aantal der boomsoorten aldaar op niet minder dan 950. Onder deze is er een Eucalyptus (welk in vele opzigten merkwaardig geslacht gerekend wordt tot de Mirtachtige gewassen te behooren), die de beroemde Wellingtonia ¹) in grootte nog te boven gaat. In het distrikt van de boven Yarra heeft men een geheel woud van deze Eucalyptus amygdalina ontdekt, waaronder een aantal stammen , welke de grootte van al onze bekende boomen verre te boven gaan. Een van hen is naauwkeurig gemeten en gebleken 480 Parijsche voeten of 156.30 Ned. ellen hoog te zijn. De hoogte van den grooten toren te Groningen bedraagt nagenoeg 98, die van den Dom te Utrecht, als ik mij wel herinner, 104 ellen en de hoogste der Egyptische pyramiden is juist even hoog als genoemde boom, namelijk 146 Ned. ellen.