Ieder kent, althans bij naam, den goochelaar ROBERT-HOUDIN. Maar hetgeen welligt niet zoo algemeen bekend is, is dat diezelfde ROBERTHOUDIN een goed physicus en mechanicus is, die op eene vernuftige wijze partij weet te trekken van hetgeen de wetenschap aangaande de werking der natuurkrachten leert. Ziehier eene beschrijving, door hem zelven onlangs gegeven in Les Mondes, XV, p. 663, van de verschillende toestellen en inrigtingen , waarvan hij zijne woning voorzien heeft en die grootendeels eene toepassing van de elektriciteit zijn. „Eene laan, in regte lijn, verbindt Saint-Gervais aan mijne geboortestad , Blois. Aan het einde van die laan voert een weg, die daarmede een regten hoek maakt, naar ons dorp en naar mijne woning, de Priory. Wanneer men voor de Priory staat, heeft men vóór zich: 1) een hek voor den ingang der rijtuigen, 2) eene deur links, voor den ingang van bezoekers, 3) regts een brievenbus. Het huis ligt op 400 ellen van deze plek ; eene breede en kronkelende laan voert daarheen door een klein park met eeuwenoude boomen.