Voor eenige weken werd in het paleis van Buckingham te Londen een groot diner gegeven ter eere van den heer CYRUS FIELD, den ontwerper van den transatlantischen telegraaf. Men kwam toen op het denkbeeld om telegrafische depèches te wisselen met den president JOHNSON, den secretaris SEAWARD, den gouverneur van Cuba en den gouverneur van New-Foundland. De draden waren voor deze gelegenheid geleid tot in de zaal waar het feest plaats had en de telegrafische antwoorden werden ontvangen, eenige na slechts zes minuten, andere na twee uren. Doch het merkwaardigst wegens de snelheid was de correspondentie met San Francisco. Men had daartoe al de draden door het vaste land van Amerika vereenigd, van Heart’s Content tot aan de hoofdstad van Californië. Het telegram werd van Valentia afgezonden den 1sten Februarij des morgens te 7 uur 21 minuten en het antwoord werd ontvangen te 7 uur 23 minuten; het was toen te San Francisco 11 uur 20 minuten des avonds van den 31sten Januarij. In twee minuten was door het telegram een afstand afgelegd van meer dan 20,000 kilometers of 3600 uren gaans, d. i. de halve omtrek der aarde!