Men weet, dat het Kerstfeest in Engeland zeer algemeen en luisterrijk gevierd wordt. De markt van Covent-garden te Londen vertoont den dag vóór Kerstmis een schouwspel, dat, ook om de verscheidenheid van voortbrengselen, welke in dit jaargetijde daar te zien zijn, eene afzonderlijke vermelding (volgens eene schets, die wij daarvan vinden in de Revue horticole, 1868, p. 58—60) allezins waardig is. Lang voor hot aanbreken van den dag brengen een menigte karren het loof aan van laurierkers, gewone laurier, zilverspar, hulst met zijne scharlakenroode vruchten enz., al hetwelk tot versiering in de woningen der rijken moet dienen; maar vooral is het de mistel of de marentakken (Viscum album), waarvan groote takken met witte vruchten beladen veelvuldig aangebragt en duur betaald worden. Deze plant, welke oudtijds ook in Nederland groeide, doch thans verdwenen schijnt te zijn en welke bij onze voorvaderen als een zinnebeeld van kracht hoog vereerd en bij godsdienstige plegtigheden gebruikt werd, omdat zij, als woekerplant op den Eik groeijende, dezen koning der wouden zelfs aan zich ondergeschikt wist te maken; deze plant, welke de aloude Druïden bij menschenoffers gebruikten, heeft bij de zachtere zeden van thans eene andere bestemming gekregen. Jonge lieden zoeken ze overal op en haasten zich ze aan jonge meisjes ten geschenke aan te bieden, terwijl elk meisje, dat een marentak in de hand houdt, met dit zinnebeeld gewapend, hem kust, die haar onder de jonge mannen het meest behaagt. Eene menigte vruchten, druiven vooral van de beste soorten en hazelnoten, die bij dit feest eigenaardig behooren, worden overal te koop aangeboden; maar daarenboven ziet men eene menigte ananassen, citroenen, cedrat (dat is de grove citroen, die bij ons tot konfijten het meest gebruikt wordt, Citrus medica, eene andere soort dan de gewone citroen: Citrus limonum) , de pompelmoes (Citrus decumana), van Algiers en Malta, Indische vijgen (namelijk de vrucht van Opuntia ficus indica, wordt) en eene soort van Cactus, welke in Algerië veel gegeten Bananen of Pisang , welke alle naast talrijke soorten van appelen en Fransche peren liggen. De Fransche beurré d’hardenpont en uitmuntende witte kalvijnen worden soms met f 1 tot f 1½ het stuk betaald en de schrijver van dit stukje in de Revue horticole, ED. ANDRÉ, heeft in den winkel van SOLOMON aldaar enkele uitmuntende groote peren ( belle Angévine) voor 32 shillings (bijna ƒ 20) het stuk te koop aangeboden gezien. Het is een punt van fatsoen, zulk een uitmuntende vrucht als een Kerstgeschenk aan te bieden met een tak laurierkers, op welker bladen een korte heilwensch voor Kerstmis en Nieuwjaar met gouden letteren gedrukt is.