IJsgrot. — In Californië worden, even als elders in Amerika, verbazende hoeveelheden ijs verbruikt. Dit ijs komt bijna geheel uit eene grot, die te oordeelen naar hetgeen een te San-Francisco verschijnend dagblad daarvan verhaalt, wel verdienen zoude onder de wonderen der wereld te worden gerangschikt. Deze grot, die een waar onuitputtelijk magazijn van ijs is, ligt aan den oever van een stroom, de Witte Zalen geheeten, op ongeveer 30 E. mijlen van de rivier Columbia; men gaat er in aan den voet van een berg, Mount Adams , waaronder zij zich verscheidene mijlen ver uitstrekt. Het tooneel daarbinnen is tooverachtig en inderdaad grootsch. Men ziet er onmetelijke zuilen van ijs, gevormd door water, dat het gewelf doordringt en nedervallende bevriest. De wijze, waarop deze ijsvorming plaats heeft, is nog niet volkomen opgehelderd; doch tot de oorzaken behoort vermoedelijk ook de sneeuw, die den Mount Adams bedekt. Hoe dit zij, men hakt dit ijs in blokken en vervoert het met muilezels naar de rivier Columbia, waar het dan in schepen geladen en zoo naar de plaats zijner bestemming gebragt wordt. (Les Mondes, 1867, XV, p. 473.) HG. Verlaging der Pyreneën. — Volgens de nieuwste metingen zouden de Pyreneën in den loop der laatste twintig jaren 30 meters in hoogte verloren hebben. Indien deze verlaging voortgaat, dan zouden er na 1000 jaren geen Pyreneën meer zijn. (Les Mondes, 1867, XV, p. 474.)