De Engelsche expeditie naar Abyssinië heeft in het vorige jaar ook hij ons de aandacht zeer op dat land gevestigd, en in verschillende tijdschriften las men niet alleen verhalen van de lotgevallen van dien met zoo veel geluk bekroonden veldtogt, maar men vond er mede opstellen in, ten doel hebbende de lezers bekend te maken met de landstreken, onder den algemeenen naam van Abyssinië (Habesh) bevat en met de volksstammen, welke die streken bewonen. Wij willen thans in dit Album eenige uittreksels mededeelen uit een paar tot Abyssinië en de Engelsche expeditie botrekkelijke stukken, te vinden in dr. A. PETERMAÑ`s Geographische Mittheilungen, die ons niet ongeschikt schijnen velen onzer lezers nader in te lichten omtrent „land en volk” in Abyssinië.