Op zijnen togt van de Mormonenstad aan het Zoutmeer naar het goudland Idaho had TH. KIRCHHOFF gelegenheid den beroemden Shoshone-waterval van de Slangenrivier, de mededingster dor Niagara, te bezoeken. Hij zegt daaromtrent het volgende: „De Slangenrivier verwijdt zich op korten afstand boven den waterval tot een bekken. Daaruit storten zich eerst vijf kleinere, door zwarte rotseilanden gesoheidene, omstreeks 30 voet hooge watervallen naar beneden; 50 schreden verder neemt de stroom als het ware eenen nieuwen aanloop in drie desgelijks door zwarte rotsen gescheiden, ongeveer 60 voet hooge watervallen, en daarop vereenigt zich de geheele watermassa, dringt zich zamen in eene breedte van 400 voet en stort zich dan met een enkelen sprong van meer dan 200 voet in den afgrond. De eerste, trapsgewijs boven elkander gelegen kleinere watervallen zijn het als tot versiering aangebragte voorwerk van den grooten, den hoofdwaterval. Deze heeft de gedaante van eene met de hoornen naar voren gebogene halvemaan. Op het zich daartusschen uitbreidende waterstof vertoonde zich een regenboog. Pikzwarte naakte lavawanden, die zich tot 1000 voet boven het water verheffen, omsluiten het tooneel als in een lijst, die zich, dan eens als voorgebergte uitstekende, dan weder terrasgewijs opeengestapeld, als een dubbele reusachtige muur langs de rivier aan beide zijden voortzet. Ik zoude het woeste rotsdal liefst vergelijken bij des duivels gaarkeuken en het bekken boven de Shoshone bij eenen reusachtigen soepketel, welks randen hier en daar afgebrokkeld zijn, en die dampend en borrelend overkookt. „De hoofdwaterval bereikt zijne grootste hoogte in Junij. Hij heeft dan bij hoogen waterstand 210 E. voeten hoogte, d. i. 46 voeten meer dan de Niagara. Zijne geringste hoogte bedraagt 198 voeten. Wat de hoogte betreft, wordt deze waterval wel is waar overtroffen door de watervallen in het Yosemita-dal in Californië, doch deze gelijken meer op de Giessbach in Zwitserland, dan op den Niagara. Onder de in eene digte massa naar beneden stortende watervallen laten zich slechts de Niagara en de door LIVINGSTONE in Afrika ontdekte Victoriawatervallen met den Shoshone vergelijken. Deze overtreft echter waarschijnlijk beide eerstgenoemde in dc hoeveelheid van het water. Ook staat hij den Shoshone de breedte in betere verhouding tot de hoogte dan hij den Niagara en den Victoria-waterval, die 20- tot 30maal breeder dan hoog zijn. Terwijl het omringende landschap hij dezen fraai en zelfs vrolijk mag worden genoemd, is toch de Shoshone, met zijne duistere, vreeselijk woeste maar trotsche omgeving, de koning der watervallen op deze aarde.”