Onlangs verscheen oen nieuwe tafel van Logarithmen met zeven decimalen, uitgegeven door J. LUVINI, professor in de wiskunde te Turyn. Wij zouden daarvan hier geen gewag maken, ware het niet, dat uit de voorrede blijkt, dat men dit werk voor een gedeelte aan twee jonge dames, leerlingen van LUVINI, verschuldigd is. Mejufvrouwen JULIA en CLARA NICOLA hebben met een geduld, dat gemakkelijker te prijzen dan na te volgen is, al de logarithmische verschillen en hunne evenredige deelen in de tafel van de logarithmen der getallen berekend en desgelijks al de aan 1" beantwoordende verschillen in do trigonometrische tafels. Voorts hebben zij zich ook met de geheele correctie belast en de getallen een voor een vergeleken met die der beste tafels, welke men reeds bezat. LUVINI verklaart dan ook, dat het hem, zonder do hulp zijner beide medewerksters, onmogelijk zoude geweest zijn dit werk tot een goed einde te brengen en dat aan haar derhalve daarvan do grootste verdienste toekomt. Zijn er ook in Nederland zulke dames?