Elk kent dit tegenwoordig algemeen verspreid praeparaat, dat een uitstekend voedsel is. Ziehier eene beschrijving der inrigting, waarin het bereid wordt. Deze fabriek is gelegen te Fray-Bentos aan den Uruguay, in Zuid-Amerika. De beschrijving is gegeven inden Buenos- Ayres Standard van den 3den September j.1. „De nieuwe fabriek is een gebouw, dat zich uitbreidt over 20,000 vierkante voeten en geheel overdekt is door ijzer en glas. Wij komen eerst in eene groote met steenen bevloerde zaal, die donker, frisch en uiterst rein gehouden wordt; daar wordt het vleesch het eerst gebragt en vandaar gaat het, door openingen , naar de snijwerktuigen. In de zaal gekomen, waar het rundvleesch in stukken gesneden wordt, doet de heer GEIBERT, de hoofd-directeur der maatschappij , ons 4 magtige snijtoestellen opmerken; elk daarvan snijdt het vleesch van 200 runderen per uur. Het gesneden vleesch wordt vervolgens gebragt in geweldig groote ijzeren ketels, waarvan elk 12000 ponden vleesch kan bevatten; er zijn er negen, en er moeten nog drie bijkomen. Het vleesch wordt er in geweekt onder eene hooge stoomdrukking, 75 pond per vierkante duim. Uit de ketels vloeit het vocht, dat het extract en het vet bevat, door buizen naar toestellen, waarin het vet afgescheiden wordt, en die op eene eigenaardige wijze zijn ingerigt. Het vet wordt nog warm van het extract gescheiden, want men kan niet wachten tot het gestold is, daar men dan gevaar van bederf zoude loopen. Wij dalen af in eene groote zaal van 60 voet hoogte, waar de scheidingstoestellen staan; daaronder bevinden zich andere toestellen om het vocht te klaren; zij zijn van gegoten ijzer en hebben elk eenen inhoud van 1000 gallons (ongeveer 4500 kannen) en werken ook onder hooge stoomdrukking. Elke klaringstoestel is voorzien van een zeer vernuftig ingerigte stoomkraan; in deze monsterachtig groote toestellen worden het eiwit, de vezelstof en de phosphorzure magnesia afgescheiden. Alsdan drijven luchtpompen, die bewogen worden door een werktuig van 32 paardenkrachten, het vloeibare extract naar twee bakken, die 20 voet boven de klaringstoestellen zijn geplaatst, en vandaar gaat het wederom naar andere groote klaringstoestellen. Na den trap opgeklommen te zijn, bevonden wij ons in eene zaal, waar twee stellen van toestellen voor uitdamping in het luchtledige stonden; de uitdamping heeft plaats bij eene zeer lage temperatuur, maar alvorens wordt het vocht nog aan filtrering onderworpen. Eenige trappen opgegaan zijnde, kwamen wij in do zaal, waar de laatste bereidingen geschieden; deze zaal is omgeven van een muur van gaas; ook de deuren en de vensters zijn met gaas gesloten, om de vliegen en het stof te weren. Alles is hier uiterst zindelijk. De ventilatie wordt door waaijertoestellen onderhouden. In vijf vaten, uit staalplaten zamengesteld , draait een stelsel van stalen schijven , waardoor iedere minuut eene verdampende oppervlakte van twee millioenen vierkante voeten ontstaat. Daarin wordt de verdikking ten einde gehragt en het extract afgetapt in groote kruiken , waarin men hot laat staan tot aan den volgenden dag. Wederom eenige trappen opgeklommen zijnde, treden wij eene zaal binnen , waar de inpakking plaats heeft, nadat dr. SEEKAMP, de scheikundige der fabriek, ouder wiens toozigt de geheele bewerking staat, de monsters heeft onderzocht en goedgekeurd. Wij voegen er bij, dat de slagter in dienst der maatschappij 80 runderen per uur doodt. Door een dubbel snijdend werktuig wordt het verlengde ruggemerg doorsneden; het dier valt in een wagen en wordt dadelijk gevoerd naar eene plaats, waar 150 mannen bezig zijn met de eerste voorbereiding, door elk rund in zes deelen te snijden. Men verwerkt er zoo 400 daags.”