Elk weet, welk eenen belangrijken invloed het organische leven heeft op do oppervlakte onzer planeet. De veenen en steenkolenlagen zijn de produkten van planten; de koraalriffen zijn liet werk van polypen; de krijtrotsen zijn zamengesteld uit de overblijfsels van nog veel kleinere diertjes. Minder opmerkzaamheid heeft tot dusver getrokken de invloed, welken do hevers hebben, in die landen waar zij in groot aantal leven, op de verandering van het terrein, den waterstand en den plantengroei. Dr. HERMAN CREDNER, die gedurende acht maanden in do oorspronkelijke wouden van noordelijk Wisconsin en Michigan rondzwierf, heeft daarop onlangs, in de Geographische Mittheilungen, 1869, Hft. IV, p. 139, meer opzettelijk de aandacht gevestigd. Na in den aanvang van zijn opstel de levenswijze en de bouwmanier der bevers beschreven te hebben, welke wij bij onze lezers bekend veronderstellen, gaat hij aldus voort.