In Ootober van het vorige jaar stierf te York THOMAS COOKE, bekend als vervaardiger van groote astronomische kijkers. Hij was de zoon van een schoenmaker en kwam in 1829 te York als een eenvoudig hulponderwijzer op eene lagere school. Aldaar legde hij zich toe op het vervaardigen van glazen voor kijkers en weldra gelukte het hem een eerste achromatisch objectief tot stand te brengen, dat hem do ondersteuning en bescherming verwierf van professor PHILIPS van Oxford. Hierdoor werd hij in staat gesteld zich geheel aan de vervaardiging van kijkers te wijden en allengs eene fabriek van deze werktuigen te doen verrijzen, waarin meer dan honderd arbeiders werken en die thans onder beheer zijner zoons staat. In die fabriek zijn een aantal groote kijkers vervaardigd. De grootste, een ware reuzenkijker, was, toen hij overleed, bijna voltooid. De vervaardiging er van werd hem opgedragen in 1863 door den heer NEWALL van Gateshead. Het objectief van dezen kijker heeft de ongeëvenaarde middellijn van 25 E. duimen, met een brandpuntsafstand van 29 voeten, en weegt 146 E. ponden, hetgeen eene eigene inrigting van hefboomen heeft noodig gemaakt om het doorbuigen der buis te voorkomen. De kijker is acquatoriaal gemonteerd en van een uurwerk voorzien. Dit groote en kostbare werktuig, alsmede een meridiaan-cirkel, waaraan een kijker van 7 duim opening is aangebragt, is bestemd voor het observatorium van Madera, dat op kosten van den heer NEWALL is opgerigt. Het zal worden toevertrouwd aan den heer MARTH, die, gedurende een langdurig verblijf op Malta met den bekenden sterrekundige LASSELL, reeds veel ervaring in het gebruik van kijkers van groote afmetingen heeft opgedaan.