De lezers van het Album der Natuur herinneren zich zeker met genoegen de verhandeling van Prof. HARTING: Iets over materialisme en materialisten in verband met opvoeding en onderwijs, geplaatst in de 5de aflevering van dezen jaargang. Daarin komen de volgende woorden voor: „Vooruitgang is de leus, welke thans ieder in den mond heeft, maar vraagt men: in welke rigting? dan zal men zeer verschillende antwoorden ontvangen. Het kan goed zijn wanneer elk, die daarover heeft nagedacht en aan wien het niet aan eenige ondervinding ontbreekt, daaromtrent zijne zienswijze openbaart.” Aan hen, die met deze uitspraak instemmen, zal het niet ongevallig zijn, als in dit Tijdschrift eene plaats wordt gegeven aan eenige denkbeelden, die met dat gewigtig onderwerp en tevens met de wetenschap, waaraan dit Tijdschrift is gewijd, in betrekking staan. Het zijn gedachten van mevrouw NECKER DE SAUSSUR Zoo iemand, dan heeft zij regt van spreken, waar het den waren vooruitgang door opvoeding en onderwijs betreft. Zij toch heeft hare buitengewone en heerlijk ontwikkelde geestesgaven gedurende eene lange reeks van jaren aan opvoeding en onderwijs en ook bepaald aan opvoedkunde gewijd. Haar geschrift: l` Education progressive ou étude du cours de la vie, waaraan het volgende is ontleend, is daarvan het bewijs en de vrucht. Toen het voor omstreeks 25 jaren het licht zag, werd het met ingenomenheid ontvangen en toegejuicht. Menigen opvoeder was het een licht op zijn pad, in menig moederhart vond het weerklank en vermeerderde het de liefde en lust bij de volbrenging harer heilige roeping.

Album der natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Kruseman

onbekend. (1869). Gedachten van mevrouw Necker de Saussure over de beoefening der natuurkundige wetenschappen, uit een opvoedkundig oogpunt beschouwd. Album der natuur, 18(1), 342–350.