In de zitting van het chemisch gezelschap te Berlijn van den 11 den Octoher j.l. word door den president, prof. HOFFMANN, eene uit palladium-waterstof vervaardigde medaille vertoond, welke GRAHAM slechts weinige dagen voor zijnen dood aan prof. MAGNUS, die zich toen juist te Londen bevond, voor hem had medegegeven. Deze medaille heeft de grootte van een twee-grosschenstuk; aan de eene zijde draagt zij de beeldtenis van de koningin van Engeland, aan de andere den naam GRAHAM met het randschrift: palladium-hydroyenium 1869. Eene bij de medaille gevoegde aanteekening vermeldt, dat deze 147 kubiek-centimeters of 900 maal haar eigen volume waterstof bevat. Daar de medaille iets meer dan 1 millimeter dik is, zoo is daarin eene kolom waterstof van bijna 1 meter hoogte zamengeperst ( Polyt. Journ. CXCIV, p. 355).